เผยรายได้ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ รับ 829 ล้าน เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 1.9 พันล้าน

นับว่ามีผลตอบรับดีกว่าที่คิด เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2564

พบมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สร้างเม็ดเงินที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมกว่า 1,925 ล้านบ าท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ สะสมอยู่ที่ 14,055 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 58,982 บ าท ต่อคนต่อทริป โดยประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก

ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 1,802 คน 2.สหราชอาณาจักร 1,558 คน 3.อิสราเอล 1,455 คน 4.เยอรมนี 847 คน และ 5.ฝรั่งเศส 839 คน คิดเป็นจำนวนคืนที่พักแรมในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน 190,843 คืน

ทั้งนี้ มีการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มูลค่ากว่า 829 ล้านบ าท ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แบ่งเป็น โรงแรม ที่พัก 282 ล้านบ าท ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว 194 ล้านบ าท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 175 ล้านบ าท

ค่าบริการการแพทย์และสุขภาพ 124 ล้านบ าท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบ าท ก่อเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวม 829 ล้านบ าท ซึ่งเกิดจากเงินหมุนเวียนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดมูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อเนื่อง

อีกทั้งทำให้เกิดผลตอบแทนการจ้างงาน 210 ล้านบ าท ในรูปของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนให้กับพนักงานและลูกจ้าง ภายใต้การจ้างงาน 2,719 คน และทำให้ภาครัฐมีรายได้ทางภาษี 87 ล้านบ าท