เปิดผนึกจ.ม.หมอยง แจงไม่จัดสรรไฟเซอร์ให้ ศูนย์ฯหมอยง

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารการจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 โดส ให้กับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไ วรั ส วิทย า คลินิก

โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมา กรมควบคุม โ ร ค ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงว่า ไม่มีการจัดส่งวั คซี นให้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เนื่องจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน

ไว รั ส วิทย า คลินิกได้ดูแลบุคล ากรที่ทำการตรวจโร คเป็นอย่างดี

จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด

มีการเผยแพร่จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุม โ ร ค เรื่อง ยกเลิกการจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์ ยังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไ ว รั ส วิท ย า คลินิก โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ โดยระบุว่า

ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซี นไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด จึงขอยกเลิกจำนวนวัคซีนดังกล่ าว

ไม่ว่าจะจัดสรรโดยตรงหรือผ่านสำนักอนามัย ลงชื่อ นายแพ ทย์ยง ภู่วรวรณ

ขอบคุณ มติชนออนไลน์