เปิดขั้นตอน ยื่นขอรับเงิน 3,000 บาท หากเข้าเงื่อนไขรับเงินทันที

ประชาชน เตียมลงทะเบียนหลังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียน  “ยื่นคำขอรับบริการ” ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสี ยชีวิ ต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้ อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง โดยจะได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท  หากต้องการได้รับความช่วยเหลือสามารถยื่นเรื่องแบบออนไลน์ (E-Service)ได้ โดยยื่นคำร้องในระบบผ่านเว็บไซต์ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาครั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดต่อสอบถาม รวมไปถึงนัดพบตัว เพื่อลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการ

– สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

– ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

– ตรวจสอบความถูกต้อง และ”กดบันทึกข้อมูล”

ขั้นตอนการตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน

– เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code

– กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ

– กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)

– กดตรวจสอบสถานะ

เปิดขั้นตอน