เช็คเลย ใครได้รับ 2,000 บาทบ้าง

เป็นข่าวดีสำหรับผู้ปกครอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองที่ได้รับเงินเยียวย าจะสามารถนำเงิน 2,000 บาท ที่ได้รับไปใช้แบ่งเบาภาระในด้านใดได้บ้าง สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าอินเทอร์เน็ต

ค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ในระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยสามารถนำไปแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 จำนวน 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน

ช่องทางการรับเงิน

กระทรวงศึกษาธิการ จะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ศธ.และนอกสังกัด ศธ.ที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท จำนวนรวม เกือบ 11ล้านคน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.8 ล้านคน

ส่วนสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. มีทั้งสินประมาณ 1.2 ล้านคน ประกอบด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา

วันนี้ทีมงานของเราจะพาไปเช็กสิทธิ์ของนักเรียนที่ได้ 2000 ใครได้หรือไม่ได้ เช็กได้ที่นี่เลย ซึ่งการเช็กสถานะนี้ สามารถเช็กได้แค่โรงเรียนเอกชนเท่านั้นนะคะ

เช็คที่ลิงก์นี้ได้เลย :: https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

โดยเข้าไปที่ลิงคก์นี้เลยจ้า เช็กสิทธิ์เยียวย านักเรียน 2,000

ใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบได้เลยค่ะ