เงินถึงมือ นักเรียนภายใน 7 วัน

ผู้ปกครองยังติดตามความคืบหน้ากรณี เยียวย านักเรียน 22,000 ล้านบาท มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม – ต้นเดือน กันยายน นี้

หากยังไม่ได้รับสิทธิ

– ศธ. เตรียมพร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง

จุดประสงค์

– เยียวย านักเรียน บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

– นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น อนุบาล – ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 ล้านคน

กระทรวงการคลัง จัดสรรการโอนเงินแก่หน่วยงาน

  1. โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป ตามรายชื่อค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน
  2. สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
  3. โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี จาก รร.เอกชน ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
  4. กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศชช.) ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

ตรวจสอบการมีสิทธิได้รับ เยียวย านักเรียน

– สังกัด สพฐ. ผ่านลิงก์ https://student.edudev.in.th

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

  1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
  2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ
  3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิและพบว่ามีสิทธิ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
  4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
  5. กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาด เกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิเมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม เตรียมเยียวย านักเรียน 22,000 ล้าน ทุกคนทุกสังกัด 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองใน 7 วัน