เคาะเรียบร้อย วันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บ.

นักเรียนเฝ้าติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ คลอดนโยบายจ่ ายเงิน เ ยี ย ว ย า โ ค วิ ด 1 9 ให้กับกลุ่มนักเรียนในระบบ กรอบวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท จำนวน 11 ล้านคน

ซึ่งจะได้เงินคนละ 2,000 บาท และในเบื้องต้น ก็มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย านักเรียนโรงเรียนเอกชนแล้ว

ล่ าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการจ่ ายเงิน และช่วงวัน-เวล าของการโอนเงินว่าจะโอนเงินในช่วงใด มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจ่ ายเงินเยียวย านักเรียน

จ่ ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษา จ่ ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป อาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

วันที่โอนเงินเยียวย า

ถ้าหากสำนักงบประมาณ ทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินไปยังสถานศึกษาต่อไป คาดว่า สถานศึกษาได้รับเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรืออาจอยู่ในช่วงเดือนกันย ายน นี้ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะมีการโอนเงินเยียวย าให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป ซึ่งจะโอนเงินวันไหนขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้น ๆ