เข็มที่ 3 ประชาชนทั่วไป เริ่มกันยายน ถึง ตุลาคม 2564

มีประชาชนติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สถานการณ์ร ะบาดของ โ ร ค โ ค วิ ด -1 9 มีการชะลอตัว ล่ าสุดทาง ศบค. ก็เห็นชอบการผ่อนคล ายกิจกรรมบางส่วน

เช่น สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้าน สำหรับห้องปิด มีเครื่องปรับอากาศก็อนุญาตนั่งได้ร้อยละ 50 ของความจุพื้นที่ สำหรับร้านเปิดโล่งก็อนุญาตที่ร้อยละ 75 ซึ่งยังไม่มีการปรับพื้นที่สี ยังคงยึดใน 29 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นพ.โอภาสกล่ าวว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ ยังคงต้องเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะการทำงานจากที่บ้าน ก็ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องอีกสัก 1 เดือน เพื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเ ชื้อว่าลดลงไปในระดับใด หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาผ่อนคล ายมาตรการอื่นเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ ทุกคนต้องปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention for C O V I D – 1 9 ด้วยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด คิดเสมอว่า คนใกล้ตัวอาจเป็นคน ติ ด เ ชื้ อ และเราเองก็อาจเป็นคน แ พ ร่ เ ชื้ อ ได้

ดังนั้น ต้องเข้ม งวดมาตรการ DMHTT ต่อเนื่อง และเข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น ป้องกัน โ ค วิ ด-19 นอกจากนี้ มาตรการองค์กรต่างๆ ก็จะต้องเพิ่มในเรื่องการตรวจหา เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ด้วยชุดตรวจเร็ว แอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โ ร ค องค์กรต่างๆ ที่เริ่มผ่อนคล าย ต้องดูเรื่องสถานที่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก

โดยเฉพาะร้านอาหารที่ติดแอร์ รวมถึงพนักงานต้อง ฉี ด วั ค ซี น ให้ครบถ้วน และตรวจหา เ ชื้ อ โ ค วิ ด -1 9 ด้วยเอทีเคอย่างสม่ำเสมอ ช่วงแรกนี้ ยังไม่บังคับ เพราะการกระจายเอทีเคยังไม่ทั่วถึง แต่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าหล ายฝ่าย ไม่ว่าจะสมาคมภัตตาคารไทย ร้านค้า ก็ยินดีร่วม และเดือนหน้าจะมีเอทีเคมากขึ้น โดยสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิของคนไทยต่อไป” นพ.โอภาสกล่ าว

อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค กล่ าวอีกว่า สำหรับ วั ค ซี น โ ค วิ ด-19 เข็มที่ 3 ของประชาชนทั่วไปนั้น ล่ าสุดทางอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้ วัค ซี น โ ค วิ ด-19 มีมติให้เริ่มทำการ ฉี ด ในช่วงปล ายเดือนกันย ายน-ตุล าคม 2564 ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วั ค ซี น ที่มีอยู่ในขณะนั้น ส่วนผู้ที่จะต้อง ฉี ด วั ค ซี น เข็มที่ 3 มีประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ” นพ.โอภาสกล่ าว

นพ.โอภาสกล่ าวด้วยว่า ในวันนี้มีการประชุมอนุกรรมการติดตามกำกับการทำงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งจะมีการเน้นย้ำกา ร ฉี ด วั ค ซี น เข็มที่ 2 ควบคุมแคมป์ การเฝ้าระวังการจัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก หรือซีซีอาร์ ทีม (CCRT Team) ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย