อบจ.นนทบุรี วอนเอกชนสนับสนุนเตาเผาเพิ่ม หลังรับจำนวนขยะจากรพ. สนาม สะสมมากกว่า 500 ตัน

เป็นข่าวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวนนทบุรี เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจั ดมูลฝอยติด เ ชื้ อ ภาคกล าง อบจ.นนทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ขย ะติด เ ชื้ อ ตกค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่โรงงานเตา เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ ของ อบจ.นนทบุรี มีขย ะติด เ ชื้ อ หรือข ยะถังแดง กองรวมกันเพื่อรอนำไปเผ าทำล ายเป็นจำนวนมาก

นายอุดร ระโหฐาน ผอ.กองทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี เปิดเผยถึงปัญห าขย ะติด เ ชื้ อ ตกค้างเป็นจำนวนมากใน จ.นนทบุรีว่า เนื่องจากสถานการณ์ CV-19 ที่กำลัง แ พ ร่ ร ะ บ า ด อยู่ในตอนนี้ ทำให้โรงพย าบาลต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี โรงพย าบาลสนามต่างๆ ที่ตั้งขึ้น สถานที่กักตัวเฝ้าดูอาการทั้งหล ายทั้งโรงแรม โรงเรียน ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นภ าร ะหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรี ที่ต้องเข้าไปดำเนินการจัดเก็บข ยะติด เ ชื้ อ เหล่ านี้ทั้งหมดทั้งจังหวัด ยกเว้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ดำเนินการจัดเก็บขยะมาส่งที่ศูนย์กำจั ดขยะด้วยตนเอง จากสภาวะดังกล่ าวทำให้เกิดข ยะติด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปกติหล ายเท่าตัว จนทำให้เตา เ ผ า ขยะของ อบจ.นนทบุรี ไม่สามารถทำงาน เ ผ า ข ยะติด เ ชื้ อ ได้ทัน จึงเกิดสภาวะข ยะติด เ ชื้ อ ตกค้างสะสมในพื้นที่กำจั ดข ยะเป็นจำนวนมา

ปัจจุบันสถานที่กำจั ดมู ลฝ อยของ อบจ.นนทบุรี มีพื้นที่จัดเก็บขย ะกว้างประมาณ 5 ไร่เศษ มีเตา เ ผ าขย ะติด เ ชื้ อ จำนวน 2 เตา เผ าขย ะติด เ ชื้ อ ได้วันละประมาณ 16 ตัน เดินเครื่องตลอด 24 ชม.โดยกำ จัด มู ลฝ อยติด เ ชื้ อ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งพื้นที่ในเขตและพื้นที่นอกเขตจังหวัดนนทบุรี

แต่ปัจจุบันสถานการณ์ CV-19 ทำให้มีขย ะติด เ ชื้ อ จำนวนมากถึงขึ้นกว่าหล ายเท่าตัวคือประมาณ 30 ตันต่อวัน จากเดิมที่เคยจัดเก็บไม่เกิน 15 ตันต่อวัน ทำให้ห้องเก็บขย ะของ อบจ.ไม่เพียงพอ จึงต้องจัดพื้นที่ล านด้านนอกไว้เพื่อสำรองจัดเก็บขย ะติด เ ชื้ อ ในตอนนี้

ยอมรับว่าสถานการณ์เตา เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ ในตอนนี้ของ อบจ.นนทบุรี เกินขีดความสามารถที่จะรองรับหรือกำจั ด เ ผ า ทำล ายมูลฝอยติด เ ชื้ อ ได้ทันเวล า ทำให้ปัจจุบันมีขย ะติด เ ชื้ อ ตกค้างมากกว่า 500 ตันแล้ว แม้จะเร่งดำเนินการ เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ 24 ชั่วโมงก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ไขขยะตกค้างได้ทัน

ทำให้ทาง อบจ.นนทบุรีต้องทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการกำจั ดมูลฝอยติด เ ชื้ อ ที่ตกค้างโดยใช้เตา เ ผ า อุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนเข้าช่วยเผ าทำล าย ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อก ฎหมายบางประการ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้โดยไม่ผิ ดข้อบังคับ

นายอุดร กล่ าวต่ออีกว่า ขย ะติด เ ชื้ อ เหล่ านี้ที่ยังตกค้างอยู่ประมาณ 500 ตัน และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละวันเนื่องจากกำลังจะมีการเพิ่มศูนย์พักคอยขึ้นอีกหล ายจุดใน จ.นนทบุรี ซึ่งเมื่อต้นทางมีปริมาณขย ะติด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้น ทำให้ปล ายทางของขย ะติด เ ชื้ อ เหล่ านี้ก็จะมาล้นที่ปล ายทางของศูนย์กำจั ดขย ะแห่งนี้แทน ก็เปรียบกับผู้ เ สี ย จาก CV-19 เมื่อ เ สี ย แล้วต้องส่งถึงวัดแล้ว เ ผ า เลย ขย ะติด เ ชื้ อ ก็เช่นกันที่ต้องทำตามขั้นตอนนั้นคือรับมาถึงก็ต้อง เ ผ า เลยเช่นกัน

แต่ปัญห าของเตา เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ แตกต่างกับวัดคือ วัดที่มีเตา เ ผ า CV-19 สามารถช่วยกันกระจายไป เ ผ า กันได้ ไม่หนักที่เดียว แต่ที่เตา เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ ของ อบจ.นนทบุรี ในตอนนี้ต้องแบกภ าร ะอยู่จุดเดียว ไม่สามารถกระจายไป เ ผ า ยังที่อื่นๆ ได้

จึงทำให้เกิดปัญห าขย ะติด เ ชื้ อ สะสมตามมา ซึ่งปัญห าในตอนนี้ไม่ใช่เป็นที่ อบจ.นนทบุรี ทีเดียวแต่เป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศ ที่สถานการณ์เตา เ ผ า ขย ะติด เ ชื้ อ มีขย ะติดค้างเต็มไปหมดแล้วยิ่งกว่า วิ ก ฤ ต แล้ว

จึงอย ากให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในช่วงสถานการณ์ CV-19 นี้ด้วย การพึ่งพาเตาขย ะผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภ าร ะของสถานการณ์ขย ะติด เ ชื้ อ ตกค้างในตอนนี้