อนุมติแล้ว ใครได้บ้าง 20,000 บาท เช็กเลย

เป็นข่าวดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ

กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง จากการเข้าทำประโยชน์ในแปลงจัดสรรที่ดินไม่ได้จำนวน 103 ราย ในอัตรารายละ 20,000 บาท ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากที่ราษฎรร้องเรียนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินค่าชดเชยเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันไม่ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร

ครม. จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินจำนวน 14 ราย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการ

ให้มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิจำนวน 103 ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย

สำหรับการจ่ายเงินจะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว และให้ระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยว่า

ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าชดเชยในครั้งนี้ และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก

อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง จากทางราชการอีก

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2534-2543

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล