หมอจุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครทดลอง ChulaCov19

ใครที่สนใจทดลองวั คซีนอ่านทางนี้ ด่วน คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย และศูนย์วิจัยวั คซีน คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีเพิ่มเติมด่วนที่สุด

สำหรับโครงการ ChulaCov19 (จุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน) v accine ระยะที่ 1 โดยจะทดสอบการฉีดวั คซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวั คซีน ChulaCov19

ภายใต้การดูแลของทีมแ พทย์ผู้เชี่ยวชาญ พย าบาล ทีมนักวิจัย ณ อาคารภูมิสิริมังคล านุสรณ์ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

-อายุ 56-75 ปี

-ไม่มีโ ร ค ประจำตัว

-ไม่เคยติดเชื้ อ cv-19

-ไม่เคยได้รับ วั ค ซี น cv-19

ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตาม link http: // crc . md . chula .ac.th/redcap/surveys/?s=78T7E7T3DR

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวล าที่เปิดรับสมัคร 3 – 10 สิงหาคม 2564 เริ่มฉีดวั คซีนปล ายเดือนสิงหาคม 2564

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ทุกท่าน เรื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เท่านั้น