ราชกิจจาฯ ประกาศ ปรับปรุงอัตราค่าบริการตรวจ CV

ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง วันที่ 17 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ พ.ศ.2552 อธิบดีกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจCV ด้วย Real Time RT-PCR

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่ าวมีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการหล ายรายการ โดยใน ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร โ ร ค ตามระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ส่วน ข้อ 21 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทย าศาสตร์การแ พทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562