ราชกิจจาฯออกประกาศ ยกเลิกล้มละลาย ยิ่งลักษณ์

น่ายินดี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลย

คดีหมายเลขแดงที่ ล. 15670/2552 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ว่าศาลล้มละลายกลาง

ได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย ตามมาตรา 135 (1)

แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 นิภา พิมพ์ศรี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา