รวมรายชื่อ รพ. เปิดจอง โมเดอร์นา ทั่วประเทศ

เป็นข่าวประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมไว้แล้วที่นี่ โรงพย าบาลเอกชน เปิดจองคิววั คซีนเฉพาะ โมเดอร์นา เท่านั้น มีทั่วประเทศ เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวั คซีน “โมเดอร์นา” ฟรี สำหรับ 3 กลุ่ม ที่มีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรี ดังนี้

– สตรีตั้งค ร ร ภ์ / ผู้ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง / คน พิ ก า ร เริ่มลงทะเบียนวันที่ 8 ส.ค.2564

– ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่เคยได้รับวั คซีนมาก่อน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 ส.ค.2564

– ผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กเล็ก ไม่เคยได้รับวั คซีนมาก่อน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 ส.ค.2564

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวล า 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน 140,000 โดส (70,000 ราย) หลังจาก อบจ.นนทบุรี ได้สั่งจองผ่านสภากาชาดไทย

ลงทะเบียนฉีดวั คซีน Scan QR CODE ผ่าน Line คาดว่าจะได้วั คซีนในเดือนตุล าคม 2564

โรงพย าบาลมหาชัย เปิดลงทะเบียนจองวั คซีนโมเดอร์นา ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ที่สะดวกเดินทางไปฉีดวั คซีนที่โรงพย าบาลมหาชัย ราคาเข็มละ 1,650 บ าท

เงื่อนไขการจอง

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น

2. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน สามารถจองได้ 1 เข็ม

3. ลงทะเบียนที่ https : // forms . gle / 4PBCAHhbTW4DVopa9 ไม่รับการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รบกวนรอการแจ้งกลับผ่านระบบ SMS อีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ชำระเงิน

5. ผู้ที่เคยทำการซื้ อวั คซีนโมเดอร์นากับทางโรงพย าบาลมหาชัย 1 แล้ว ไม่สามารถทำการซื้ อซ้ำได้อีก

6. ผู้ลงทะเบียนจองจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น (หากน้อยกว่าที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

โดยจะมีการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ส่งตามลำดับวัน และเวล าการลงทะเบียนเท่านั้น คาดว่าจะได้รับวั คซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงพย าบาลมหาชัย 1 เปิดลงทะเบียนฉีดวั คซีน Moderna

ลงทะเบียนการจองผ่านทางช่องทาง Google Form นี้เท่านั้น >> https://forms.gle/WQC2v6MHcicwva6e7

ราคาเข็มละ 1,650 บ าท คาดว่า จะได้รับวั คซีน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565

เงื่อนไข

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าโรงพย าบาล)

2. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน สามารถจองได้ 1 เข็ม

3. ทางโรงพย าบาลเปิดให้ลงทะเบียนช่องทางนี้เท่านั้น ไม่รับการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รบกวนรอการแจ้งกลับผ่านระบบ SMS อีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ชำระเงิน

5. ผู้ที่เคยทำการซื้ อวั คซีนโมเดอร์นากับทางโรงพย าบาลมหาชัย 1 แล้ว ไม่สามารถทำการซื้ อซ้ำได้อีก

6. ผู้ลงทะเบียนจองจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น (หากน้อยกว่าที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

7. ชาวต่างชาติสามารถจองได้

หมายเหตุ : การส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน จะไล่ส่งตามลำดับวันและเวล าการลงทะเบียนเท่านั้น

โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดลงทะเบียนจองวั คซีนทางเลือก”โมเดอร์นา” รอบ 2 สามารถจองได้ทุกคน ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ที่สะดวกเดินทางมาฉีดวั คซีนที่โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง

ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https : // docs . google . com /…/ 1IqlRPrfT8ESRsv7g9pyzaBr …/ edit หรือ สแกน QR Code ในภาพ

ส่วนกรณีคนที่เคยลงทะเบียนกับทางโรงพย าบาลแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบได้ตัดรายชื่อออกแล้ว สอบถามเพิ่มเติม https: // line.me / R / ti / p / %40ndp3144c หรือเพจ โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง โดยคาดว่า จะได้รับวั คซีนเดือนมกราคม-มีนาคน 2565

โรงพย าบาลชินเขต เปิดจองวั คซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” รอบสุดท้าย สามารถสั่งจองและชำระเงินได้ ตั้งแต่วันนี้-24 ส.ค.2564 รวมทั้งสิ้ น 20,000 โดส (อยู่ระหว่างการจัดสรรวั คซีน) ราคา 1,700 บ าท/ 1 เข็ม

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขที่โทรศัพท 089-762-8747

โรงพย าบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร

เปิดลงทะเบียนจองวั คซีนโมเดอร์นา รอบเพิ่มเติม (8,000เข็ม) ราคา 1,650 บ าท ต่อเข็ม

ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ

1. ลงทะเบียนที่โรงพย าบาลวิรัชศิลป์ บริเวณชั้น 1 ทางเชื่อมฝั่ง OPD (เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)

2. จองและชำระเงินผ่าน Inbox Facebook Fanpage : m . me/ VirajsilpHospital

เปิดให้จอง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวล า 08:30-16:00 น. เท่านั้น ส่งข้อความพิมพ์คำว่า “จองวั คซีน” แล้วกดส่ง ระบบจะแจ้งรายละเอียดการจองและชำระเงิน คาดว่า จะได้รับวั คซีนเดือน ม.ค.-มี.ค.2565

โรงพย าบาลเครือธนบุรี(ทุกสาขาทั่วไทย)

> รพ.ล านนา จ.เชียงใหม่

> รพ.ธนบุรี กทม.

> รพ.ธนบุรี2 กทม.

> รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง กทม.

> รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบล

> รพ.ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น

> รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด

> รพ.กาฬสินธุ์ ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

> รพ.สิริเวช จ.จันทบุรี

> รพ.ธนบุรีบูรณา จ.ปทุมธานี

> รพ.ภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี

> รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธย า

> รพ.ธนบุรี อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

> รพ.สิโรรส จ.ยะล า

> รพ.ราษฎร์ยินดี จ.สงขล า

> รพ.ธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

> รพ.ธนบุรี ชุมพร จ.ชุมพร

> รพ.ทีอาร์พีเอช จ.ตรัง

​เปิดลงทะเบียนจองวั คซีน โมเดอร์นา ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.2564 ราคาวั คซีน 1,650 บ าท / เข็ม สนใจลงทะเบียน Scan QR Code หรือ คลิก https: // liff . line. me / 1656011155-rN1eaRP5

คาดว่า จะได้รับวั คซีนเดือน ม.ค.-มี.ค.2565

สามารถดูรายชื่อโรงพย าบาลจองวั คซีนโมเดอร์นาเพิ่มเติมได้ที่นี่ shorturl . at/rLR36