รมว.ยุติธรรม เผยจำนวนค่าชดเชย ให้ครอบครัวเหยื่อ ผกก.โจ้

เป็นข่าวที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่ าวถึงกรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนพล ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครสวรรค์ ออกจากราชการไว้ก่อน จากการถูกกล่ าวหาผิ ดวินัยร้ ายแรง และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

กรณีถูกร้องเรียนว่า ท ร มาน นายจิระพงศ์ ผู้ต้องหาค ดีย าเส พติด เรียกเงิน 2 ล้านบ าท จนเ สียชีวิตและถูกดำเนินค ดีร่วมกันฆ่ าผู้อื่นโดยเจตนาว่า เบื้องต้นตามข่าวสื่อมวลชน คาดว่าเป็นความผิ ดต่อชีวิตตามประมวลก ฎหมายอาญ า มาตรา 290 การเอาถุงพล าสติกคลุมหัวทำให้ขาดอากาศหายใจ ศ าลฎีกาเคยระบุไว้ว่า

กรณีแบบนี้แม้จำเลยจะไม่ประสงค์ให้ต าย แค่จะท ร ม าน แต่ย่อมเห็นได้ว่าทำให้ขาดอ าก าศและถึงแก่ความต ายได้ จำเลยถือว่ามีความผิ ดฐานฆ่ าผู้อื่น ตนได้ให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ดูแลค่าชดเชย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในค ดีอาญา พ.ศ.2544

โดยทาง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประสานพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ เพื่อแจ้งสิทธิแก่ทาย าท ซึ่งมีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนถึงแก่ความต าย 50,000 บ าท ค่าจัดการ ศ พ 20,000 บ าท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บ าท รวมทั้งสิ้น 110,000 บ าท

สมศักดิ์ กล่ าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ แม้ว่าผู้เ สียหายจะเป็นกลุ่มค้าย าเส พติด แต่เราก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำการที่รุ นแรงเช่นนี้ ขณะนี้ประมวลก ฎหมายย าเส พติดฉบับใหม่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว เราไม่ได้มุ่งเน้นตัดตอนเอาชีวิต แต่เน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่าย

เรื่องนี้เราจะติดตามดู และจะเป็นค ดีตัวอย่าง สังคมไม่ควรเกิดแบบนี้ หากประมวลก ฎหมายย าเส พติดออกมาบังคับใช้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน คนที่ทำแบบนี้อย ากได้ทรัพย์สินเขาแต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง

ซึ่งประมวลก ฎหมายย าเส พติดจะมีการยึดทรัพย์ และจะมีรางวัลค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล จะช่วยให้คนไม่ถูกทำร้ ายด้วยเรื่องทรัพย์สินอีก นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ได้เร่งจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการท ร มานและกระทำให้บุคคลสู ญหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการรอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การทำให้การป้องกันและปราบปรามการท ร มานและการกระทำให้บุคคลสู ญหาย รวมทั้งการเยียวย าผู้ได้รับ ผลกระทบ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รมว.ยธ. กล่ าวอีกว่า ร่างก ฎหมายนี้ จะทำให้การกระทำท ร มานและการกระทำให้บุคคลสู ญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนเทียบเท่ากับระดับสากล

ส่งเสริมให้สังคมไทยมีหลักประกันความปลอดภั ยมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเ หลื่อมล้ำให้กับประชาชน เพิ่มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนเพราะมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภั ยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเพราะพวกเขาจะมีความมั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และมีก ฎหมายกำหนดให้การกระทำท ร มาน รวมทั้งเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการงดเว้นการลงโท ษแก่บุคคลใดๆ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิทาย าทครอบครัวผู้เ สียหาย ค ดีผกก.โจ้ ถุงดำคลุมหัวรีดเงิน เผยจ่ายเงินเยียวย าเ หยื่อ 1.1 แสน ซัดทำรุ นแรงเกินกว่าเหตุ