รพ.จุฬาฯ จัดสรร vc เพิ่มเติม เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า

เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิด-19 สำหรับผู้ป่ วยโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่ วยของโรงพย าบาล) ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่ วย 7 กลุ่มโ รคเ สี่ยง (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวั คซีน เท่านั้น)

สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิด-19 ชนิด แอสตร้าเซนเนก้า เนื่องจากทางโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดสรรวั คซีนเพิ่มเติม สำหรับผู้ป่ วยของโรงพย าบาล ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่ วย 7 กลุ่มโ รคเ สี่ยง

และมีประวัติการรักษาที่โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่ วยของโรงพย าบาล) ดังนี้

โ รคทางเดินห า ย ใ จ เ รื้ อ รั ง

โ รคห ล อ ดเ ลื อ ด ส ม อ ง

โ รคหั ว ใ จและห ล อ ด เ ลื อ ด

โ รคเ บ า ห ว า น

โ รคไ ต เ รื้ อ รั ง

โ รคอ้ ว น

โ รคม ะ เ ร็ ง ทุกชนิด

โดยจะได้รับฉีดวั คซีนระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 ณ คลินิกบริการวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคล านุสรณ์ (รับจำนวนจำกัด)

เงื่อนไขลงทะเบียน

เป็นผู้ป่ วยของโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตรโรงพย าบาล/HN)

อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

ต้องไม่เคยได้รับวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิด-19 มาก่อน

หลังจากได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวล าเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวั คซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านทาง Chula Care Application ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวั คซีน

สแกนคิวอาร์โค้ด เข้าเว็บไซต์ www. chulaprom .kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวล าเข้ารับการฉีดวั คซีนโ ค วิด-19

เปิดลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวล า 15.00 น. (ทางโรงพย าบาลจะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองฉีดวั คซีนครบตามจำนวนวั คซีนที่ได้รับการจัดสรร)

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียน สามารถเข้ารับการฉีดวั คซีน ที่คลินิกบริการวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิด ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคล านุสรณ์ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 (ตามวันเวล าที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น)

โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่วอล์กอิน หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านะบบฯ

คำแนะนำการรับบริการฉีดวั คซีนที่คลินิกบริการวั คซีนป้องกันโ รคโ ค วิ ด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคล านุสรณ์

กรุณามารับบริการฉีดวั คซีนตามวันและเวล าที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวั คซีนได้ง่าย

ก่อนมารับบริการฉีดวั คซีน สามารถรับประทานอาหารและย าสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดย าก่อนรับวั คซีน

หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเ ชื้อโรคโ ค วิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวั คซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวั คซีน