มีคำสั่งไล่ออก พ.ต.อ. สมพงษ์ ออกจากราชการ หลังอมเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง

เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิ ด พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการก ฎหมายและค ดีตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีความผิ ดอ าญาตามประมวลก ฎหมายอ าญามาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.มาตรา 172 กรณีหั กเงินค่าเบี้ยเลี้ยงงบโ ค วิ ด-19 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง

ล่ าสุดวันที่ 19 ส.ค.64 พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 262/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค.64 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้ลงโ ทษไล่ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการก ฎหมายและค ดีตำรวจภูธรภาค 8 ออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.64 เป็นต้นไป

โดยให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 474/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่องเพิ่มโ ทษข้าราชการตำรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ให้มีผลบังคับเช่นเดิม

อนึ่งหากผู้ถูกลงโ ทษประสงค์จะอุท ธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุท ธรณ์ต่อ ก.ตร. ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้ องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุท ธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้ องเป็นหนังสือยื่นต่อศ าลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศ าลปกครองภายใน 90 วันนั้น

แต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุท ธรณ์หรือภายใน 90 วันนับ แต่วันพ้นกำหนด 90 วันนับ แต่วันที่ผู้ฟ้ องค ดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์