ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 10,000

ประชาชนเฝ้าติดตามอย่างติดเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลประกาศ “ล็อกดาวน์” และ “เคอร์ฟิว” 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะล า และสงขล า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากนั้น วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ประชุมครม. เห็นชอบ ขย ายพื้นที่เยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโ ควิ ด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มมาคือจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธย า

เรียนรู้เพิ่มเติม
นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคมให้สัมภาษณ์ผ่านรายวิทยุคลื่น เอฟเอ็ม 92.50 เกี่ยวกับมาตรา 39 และ มาตรา 40 จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด เมื่อเร็วๆนี้ โดยระบุว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังเหลือบางส่วนที่ยังโอนไม่ได้ ส่วนนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งให้นายจ้าง ช่วยไปตรวจสอบดูว่าลูกจ้างมาตรา 33 ซึ่งจะได้รับเยียวย า 2,500 บ าทนั้น แจ้งชื่อผิ ดหรือเปล่ า บัญชีผิ ดไหม นามสกุลผิ ดไหม จะโอนให้อีกครั้งวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ประกันสังคมจะโอนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบตกหล่ นซึ่งมีอยู่ไม่มาก

ส่วนกรณีรับเงินเยียวย า 5,000 บ าท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รัฐมนตรีมีนโยบายจะขอเงินเพิ่ม ใน 13 จังหวัดแรก ปิดแล้ว 2 เดือน ทางรัฐมนตรีจะขอเพิ่มให้อีก 1 เดือน เพราะข้อเท็จจริงปิด 2 เดือนการโอนเงินในส่วนของมาตรา 40 จะเริ่มโอนเงินเยียวย าเข้าให้ วันแรกคือ วันที่ 24- 26 สิงหาคม 2564 เป็นการโอนเงินตามมาตรา 40ส่วนมาตรา 39 โอนเงินให้ก่อน 1 วัน คือโอนเงินให้วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ทางประกันสังคม เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระในกลุ่ม 13 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่ม และได้ขย ายเวล าจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม

สำหรับอัตราการจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคมมี 3 อัตรา เนื่องจากเป็นช่วงโควิด ประกันสังคมได้ลดเงินสมทบ โดยอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564-มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 อัตราเดิมจ่ายสมทบ 70 บา ท/เดือน อัตราลดเหลือ 42 บา ท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอัน ตรา ยหรือเจ็บ ป่ว ย ทุพ พล ภาพ ตา ย

ทางเลือกที่ 2 อัตราเดิมจ่ายสมทบ 100 บา ท/เดือน อัตราลดเหลือ 60 บา ท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอัน ตราย หรือเจ็บ ป่ว ย ทุพ พลภ าพ ตา ย และกรณีชร าภาพ

ทางเลือกที่ 3 อัตราเดิมจ่ายสมทบ 300 บาท /เดือน อัตราลดเหลือ 180 บา ท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอัน ตราย หรือเจ็บ ป่ว ย ทุพ พล ภาพ ตา ย ชรา ภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

อย่างไรก็ตาม สำหรับทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่าย 70 บา ท/เดือน จะไม่มีเงินสะสมที่รัฐบาลสะสมให้

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่าย 100 บา ท/เดือน มีเงินสะสมที่รัฐบาลสมทบให้ เงินเก็บ 50 บ าท

ทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) : ผู้ประกันตนจ่าย 300 บา ท/เดือน รัฐบาลสะสมให้เดือนละ 150 บาท