ดิ้นไม่หลุดแน่ หลักฐานมัดโจ้ กับพวกแน่น

ยังเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ จากกรณี นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ หรือ มาวิน ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ที่ถูก พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีตผกก.สภ.นครสวรรค์ และลูกน้อง ตำ ร ว จ ชุ ด เ ฉ พ า ะ กิ จ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด 05 สภ.นครสวรรค์ ใช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ผู้ ต้ อ ง ห า จ น จ น ห ม ด ส ติ แ ล ะ ถู ก นำ ตั ว ส่ ง ร พ . ก่ อ น เ สี ย ชี วิ ต

อดีตผกก.โจ้

ก่อนที่ในเวลาต่อมานั้น มีรายงานว่า ชุด สื บ ส ว น ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ป ร า บ ป ร า ม ได้รับผลการ ชั น สู ต ร พ ลิ ก ศ พ นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ หรือ มาวิน ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ที่ถูก พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ จากโรงพย าบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้ว พบว่า มาวิน เ สี ย ชี วิ ต จ า ก ก า ร ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ ไ ม่ ใ ช่ ก า ร เ สี ย ชี วิ ต จา ก พิ ษ จ า ก ส า ร แ อ ม เ ฟ ต า มี น ต า ม ที่ ร ะ บุ ใ น ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ต า ย ที่ออกมาเมื่อ 6 สิงหาคม

โพสต์นักข่าว

เอกสารยืนยัน

ทั้งนี้ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม เปิดเผยว่า จาก ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ชั น สู ต ร ฉ บั บ เ ต็ ม ระ บุ ส า เ ห ตุ ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ข อ งนายจิระพงค์ มาจาก กา ร ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ โ ด ย ใ น ร า ย ง า น ยืนยัน พบสาร แ อ ม เ ฟ ต า มี น ใ น ร่ า ง ก า ย แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ส า เ ห ตุ ข อ ง ต า ย นอกจากนี้ทางด้านของเฟซบุ๊ก อาร์ท เอกรัฐ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ก็ได้รายงานข่าวด้วยว่า 15.47น.รองฯสุชาติ ธีระสวัสดิ์ ระบุกับผมเมื่อครู่ ครับ!! ผลชั น สูต ร เ ห ยื่ อ อ ดี ต ผ ก ก โ จ้ ต า ย เ พ ร า ะ ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ ” ส่ ว น เ ม ท แ อ ม เ ฟ ต า มี น พ บ แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ส า เ ห ตุ ก า ร ต า ย !!