ช็อก วันนี้ผู้ติด cv ทะลุ 20,000 ราย

ยอดเพิ่มขึ้นสูงสุดอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโ ค วิ ด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คติดเชื้ อไวรั สโ ค โร นา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบา ดของโร คติดเชื้ อไวรั สโ คโ ร นา 2019 รวม 20,200 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้ อใหม่ 20,013 ราย ติดเชื้ อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 187 ราย ผู้ป่ วยสะสม 643,522 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่ว ยกลับบ้าน 17,975 ราย หายป่ว ยสะสม 428,380 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่ว ยกำลังรักษา 211,076 ราย เสี ยชีวิ ต 188 ราย

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ที่มา

ศูนย์ข้อมูล COVID-19