ชัวร์แล้วสภากาชาดไทย เริ่มฉีด โมเดอร์นา นำร่อง 5 กลุ่มแรกดังนี้

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือเรื่อง

แนวทางการบริหารวั คซีนป้องกัน cv-19 โมเดอร์นา สภากาชาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1.คนพิกา ร ผู้ป่ว ยติ ด เตียง สตรีมีครร ภ์

2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพท ย์และพย าบาล

4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ

5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉี ดวั คซีนให้ประชาชนครั้งนี้ และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซี นเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ไปแล้วนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม