ครม.เห็นชอบ ทุ่มงบ 33,471 ล้าน ช่วยผู้ประกันตน ม.39 และ 40 คนละ 5,000

เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ เมื่อนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบ าท เยียวยาผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บ าท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต้องอยู่ใน พื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กทม.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะล า สงขล า ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

นายอนุชา กล่ าวอีกว่า ครม.ยังให้กระทรวงแรงงาน เร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามม.39 และ ม.40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวล าที่กำหนด ภายในวันที่ 24 ส.ค.64

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบ าดของโ ค วิ ด-19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่น ๆ