กองทัพบก มอบทุนให้ ธรากร ทองหนูนุ้ย หลังสอบติดอันดับ 1 รร.เตรียมทหาร ทั้งสามเหล่าทัพ

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก กรณี นายธรากร ทองหนูนุ้ย นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ สอบติดอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมทหารทั้งสามเหล่ าทัพ และติดอันดับที่ 8 เหล่ าตำรวจ ซึ่งนายธรากร ตัดสินใจเลือกเหล่ ากองทัพบก ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ อดทน มีความพากเพียรถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวค่อนข้างย ากจ นแต่ไม่ย่อท้ อต่ออุ ปสรรคทั้งปวง เพื่อให้เย าวชน ได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในความพย าย ามดังกล่ าวนั้น

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกทั้งอดีตและปัจจุบันให้ความกรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจในความพากเพียรและอุตสาหะ

ดังกล่ าว ในโอกาสที่ นายธรากร ทองหนูนุ้ย จะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

กองทัพบก โดย พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบทุนการศึกษา

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ในการศึกษาเล่ าเรียนต่อไป ณ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่นชม

คุณพ่อ คุณแม่ของธรากร

ที่พักอาศัยปัจจุบัน

มารับทุน