กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติ 2.5 พันล้าน ช่วยเหลือเกษตรกร

เกษตรกรให้ความสนใจกับข่าวต่อไปนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อ 22 สิงหาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 2,500 ล้านบ าท พร้อมเร่งเจาะตล าดต่างประเทศ บรรเท า CV19 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 รวม 2,562 ล้านบ าท

เพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้, พืชหัว, พืชผัก, ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปศุสัตว์, ประมง, กล้วยไม้ ผ่านมาตรการที่มุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางระบายผลผลิต,เสริมสภาพคล่องด้านเงินทุน,กำหนดราคาเป้าหมายสินค้าเกษตรปี 2565

เพื่อกองทุนฯ จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร

และล่ าสุดได้ลงนามความร่วมมือการค้าไทย-ไห่หนานของจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า-การลงทุนทุกมติ เจาะลึกรายมณฑล โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนาม ร่วมกับ อธิบดีกรมพาณิชย์ไห่หนาน

ซึ่งถือเป็นมินิเอฟทีเอฉบับแรกที่ไทยได้ลงนามกับมลฑลของจีน เร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามเพิ่มเติมกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอีกหล ายประเทศ

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันที