กระทรวงกลาโหม ยืนยันแล้ว หลังมีข่าวจะเซ็นนำเข้า ไฟเซอร์ สัปดาห์นี้

นับว่าเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจในขณะนี้ สืบเนื่องจากนายบุญในฐานะประธานกรรมการ THG ให้ข่าวผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ว่า ภายในสัปดาห์นี้จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกล าโหมที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวั ค ซี นไฟเซอร์

ต่อมาในวันเดียวกัน โฆษกกระทรวงกล าโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่ าวและยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงกล าโหมและหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวั คซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ นายบุญยังกล่ าวถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจำเป็นจำนวน 500-600 ล้านบาท เนื่องจากผิ ดเงื่อนไขของสัญญาด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.ได้เห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่ าวมีความขั ด แ ย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิ ด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ THG และนายบุญชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งให้ THG เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตล าดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ได้เห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่ าวมีความขั ด แ ย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิ ด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ THG และนายบุญชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งให้ THG เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตล าดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้มีหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ THG และ นายบุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ให้ชี้แจงกรณีดังกล่ าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2564