กทม.เห็นชอบ ให้ธนาคาร สถาบันการเงิน สามารถเปิดได้ถึง 20.00 น.

เป็นข่าวที่ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง วันที่ 17 ส.ค.64 คณะกรรมการควบคุมโร คติ ด ต่อกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 24/2564 โดยมีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโร ค อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์ cv-19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ cv-19 ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ย ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

โดยที่ประชุม เห็นชอบให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวล า 20.00 น.

และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวล า การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโร ค ที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.64 เป็นต้นไป