รัฐฯ อนุมัติมาตราการช่วยเหลือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 7 โครงการ

คนไทยเตรียมรับสิทธิที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคน จำนวน 13.9 ล้านคน อัพเดท วันจ่ายเงินรอบเดือนสิงหาคม พร้อมรายละเอียดเงินเยียวย าจากการแพร่ ร ะ บ า ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19

วันที่ 1 สิงหาคม

รายการที่ 1

– รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น

– คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

– คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

– ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

รายการที่ 2

– เงินเยียวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้

เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

– วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

– วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

– วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

– วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

– วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

– วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

รายการที่ 3

– เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บ าท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายการที่ 4

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น วันที่ 18 สิงหาคม

รายการที่ 5

– ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

– เงื่อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 เห็นชอบการขย ายเวล ามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวล า 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

รายการที่ 6

– ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท

– การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุล าคม 2564 (รวมระยะเวล า 12 เดือน)

3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่ าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกล างเดือนถัดไป

วันที่ 22 สิงหาคม

รายการที่ 7

– เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บ าท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ: กรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง โอนเงินวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564