พิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ประกาศช่วยเหลือคนไทย

เรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวมาแรงขณะนี้ที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กระบอกเสียงสำคัญของประชาชนที่กำลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก แม้เจ้าตัวนั้นจะอยู่ในช่วงกักตัวก็ตาม

แต่ก็ยั งคงหาทางช่วยเหลื อประชาชนที่เดื อดร้ อนอย่างต่อเนื่อง ล่ าสุดเจ้าตัวโพสต์ลงแฟนเพจ ช่วยประสานหาเตียงให้กับผู้ติด CV-19

โดย หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้ อความลงในแ ฟนเพจ เพื่อช่วยประส านหาเตียงให้ผู้ติด CV-19 ไว้ดังนี้ เพื่อเป็นการง่ายในการส่งข้อมูลเพื่อประสานหาเ ตียงให้กับผู้ติด CV-19

รบกวนขอให้พิมพ์เป็นข้อความแ ล้วส่งมาทางกล่องข้อคว ามของเพจ เพื่อที่ทีมงานจะได้ประส านงานส่งข้อมูลต่อได้อย่างสะด วกนะครับ

1. วั น เวลา ที่ให้ข้ อมูล:

2. ชื่ อ เพศ อายุ ผู้ติ ดเชื้ อ

3. สถ านที่พักอาศัย เบอร์โทร ของผู้ติดเชื้ อ หรือผู้ที่สามารถติดต่ อผู้ติดเชื้ อได้

4. ค นใกล้ชิดที่อยู่ด้ วย มีกี่คน

5. ตร วจโ ค วิ ดที่โรงพยาบาลไหน เมื่อวั นที่เท่าไหร่ และผลออ กมาเมื่อไหร่

(ถ้ ามีภาพผลตรวจแนบมาด้วยค่ะ)

6. อาการล่ าสุด

7. สิ ทธิการรักษ า ประกันสังค ม/ประกันชีวิต/บัตรทอง

8. ได้ติดต่ อหน่วยงานไหน หรือมีโรงพยาบาลไหนที่ได้ติดต่อไปแล้วบ้าง ผลเป็นอย่างไร

9. โร คปร ะจำตัว ความเสี่ย งต่างๆ

หลั งจากที่โพสต์ออกไปก็มีช าวโซเชียลหลายคนเข้ ามาให้ข้อมูลผู้ติด CV-19 และมีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมหนุ่ม กรรชัย

และที มงาน ที่ช่วยเหลือ เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน

ทำเพื่อสังค มจริงๆ พร้อมทั้งอ วยพรขอให้พบแต่ความสุขด้วย

ทั้ งนี้ ขอชื่นชม หนุ่ม กรรชัย ด้ วยนะคะ ที่เป็นกร ะบอกเสียงช่ วยประชาชน

ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย