ฝนตกหนักอีกหบลายวัน ระวังน้ำท่วม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่คนทั้งประเทสต่าบงติดตามและต้องบอกว่า ชายฝั่งแม่น้ำยๅเรื่อเตรียมตัวไว้ ก็ดี ล่าสุด กรมอุตุฯ เตือน ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออ ก และภาคใต้ ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแ ละน้ำป่าไหลหลากได้

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้ างห น้าระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 – 19 กรกฏาคม 2564

ในช่วงวันที่ 14 19 ก.ค. 64 ร่อ งมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเห นือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมต ะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเ ลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไท ยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝ นตกหนักบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณท ะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่ อนลง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝ นฟ้าคะนอง คลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่ วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบ ริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรา ยจากฝนตกหนักถึงหนักมา กและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่ว มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

 

ภาคเหนือ ในวันที่ 13 – 14 ก.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศ าเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 15 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันต กเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซ ลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้น ที่ กับมีฝนตกหนั กบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภู มิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมต ะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าค ะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝ นตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงปร ะมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ าคะนองคลื่นสูง 1- 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40-60 ขอ งพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 13 -15 ก.ค. มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอ นบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซ ลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่ วงวันที่ 14 – 15 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวั นที่ 16 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันต กเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ท ะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศ าเซลเซียส อุณ หภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซีย สลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม ออกป ระกาศ 13 ก รกฏาคม 2564