ผู้ว่าฯ สงขลา เคอร์ฟิวอีก 14 วัน เหตุในจังหวัดยังมีการติด CV-19 เป็นวงกว้าง

ชาวสงขลาอ่านด่วน เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.สงขลายังมีการแพ ร่กระจายของ CV-19 มีแนวโน้มพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง

จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพ ร่ระบา ดเร่งด่วน มีการขยายการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฉบับที่ 28

เช่นเคอร์ฟิว งดการจัดเลี้ยง ห้ามชุ มนุ มเกิน 5 คน ห้ามเข้าสถานที่เสี่ย ง การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ร้านอาหารและเครื่องดื่มงดนั่งทานที่ร้าน โดยขยายเวลาออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.2564

นายแ พทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแ พทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า การจัดสรรวั คซี นฉี ดให้ประชาชน จ.สงขลาตามที่ได้นัดหมาย

จากเดิม 250,000 โดส เหลือ 150,000 โดส จากความผิ ดพ ล าดของบริษัทผลิตวั คซี น

จึงต้องมีการปรับแผนการฉี ดวั คซี น เร่งฉี ดให้กลุ่มเ สี่ ย ง 608 ทำงานแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ได้สั่งซื้อวั คซี นซิโนฟาร์มได้ไม่ตรงกำหนด อบจ.ได้รับการจัดสรรจากเดิม 50,000 โดส เหลือ 36,600 โดส

จัดสรรฉี ดให้ประชาชน 18,830 คน ทน.หาดใหญ่ 8,000 คน และ ทม.คลองแหได้ 400 คน

อย่างไรก็ตาม สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีก 14 วัน หลังพบ CV-19 มีแนวโน้มเพิ่มและขยายวงกว้าง