ผู้ว่าฯ กาญจบุรี ประกาศ เคอร์ฟิวปิด 5 อำเภอ ไม่ให้ออกนอกบ้าน 22.00-04.00 น. เริ่ม 6 ส.ค. นี้

เป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจ เมื่อเวล า 17.10 น. วันที่ 30 ก.ค. 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่อง ปิดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจ ระเ ข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

และประกาคำสั่งที่ 2 คือ ประกาศคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่องปิดอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 โดยประกาศคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหา ระบุว่า

ด้วยปัจจุบันการแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างรุ นแรง มีผู้ติดเชื้ อและเสี ยชี วิ ตจำนวนม

ทำให้ประชากรจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนมากพย าย ามหล บห นีไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 5 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและยับยั้งการแพร่กระจายของ Cv-19 จึงอาศัยอำนาจตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในห้วงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของจังหวัดชายแดน

ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และอำนาจตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2045/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี

จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. ปิดพื้นที่ตำบล อำเภอ ได้แก่ 1.1 อำเภอสังขละบุรี ทั้งอำเภอ 1.2 อำเภอทองผาภูมิ ทั้งอำเภอ1.3 อำเภอไทรโยค ทั้งอำเภอ 1.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 1.5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

2. ให้อำเภอพื้นที่บูรณาการร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ปิดพื้นที่และกำหนดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การชนส่งทางการแ พทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า – ออก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวล า 08.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.2 ระงับการเดินรถโดยสารเข้า – ออกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เริ่มเวล า 08.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.3 ห้ามประชาชนผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่ตามข้อ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโ รคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโ รคติดต่อ(นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.4 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวล า 22.00 ถึง เวล า 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเ ฉิ นต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโ รคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้า ยแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกทางธรรมชาติ 43 ช่องทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯกาญจน์ ประกาศเคอร์ฟิว ปิด 5 อำเภอ ชายแดนไทย-เมียนมา 371 กิโลเมตร ห้ามออกนอกเคหะสถาน 22.00-04.00 น.ของเช้าวันใหม่ ป้องต่างด้าวพา CV-19 ทะลักข้ามชายแดน