ปีใหม่ยอมรับ สุมนต์รัตน์ผิดหวังที่เคยเลือก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีคนทั้งประเทศต่างติ ดตามและต้องบอกว่า 1 เสียงของท่ านทำให้ประเทศชาติ OK โอเคแปลว่า ต กลง ตกลงจริงตอนนี้ ล่าสุด ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ ไม่อ ายกลับใจ กลับใจจ ากคนเคยเป่านกหวี ด มาเป็นหัวใจประชาธิ ปไตย เข้าข้างเสียงประช าชน สำหรับนักแส ดงสาว ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ ได้ออกมาโพ สต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้นา ยกฯลาออก จนมีด ราม่าออกมาม ากมาย หลังจากที่เจ้าตั วเคยเป่านกหวี ดมาก่อน

ล่าสุด ปีใหม่ ได้เปิดใจ เผยถึง เหตุผลที่จู่ๆ เปลี่ยนใจเข้าข้างเสีย งประชาชน ออกมาเป็นกระบอ กเสียงวิพากษ์จิจารณ์ถึงคว ามบกพร่องในการทำงานของภาครั ฐ หลังจากที่เจ้าตัวยอ มรับว่าเคยเลือกท่ านประยุทธ์มาเป็นผู้นำ และคาดหวังให้ประเทศเจริญเป็นอย่า งมาก ซึ่งพอเจอกับวิกฤ ต19 ครั้งนี้ เจ้าตัวกลั บรู้สึกผิดหวัง และคิ ดว่าการแก้ปัญห าของนายกฯในลักษณ ะนี้ไม่ถูกต้อง และไม่ตอบโจ ทย์กับปัญหาของประชาชน

คิดยังกับข้อความที่โพ สต์ลงอินสตาแกรม จริงๆแล้วก็ได้เห็ นมาตลอดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็การบริหารจัดก ารเป็นยังไง เดี๋ยวนี้เปิดอ่า นข่า วทุกวันเสียใจทุกวัน รู้สึกแย่มากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพา ะประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ค่อยจะมี รู้สึกว่ าจริงๆแล้วเราสามารถทำให้เขาได้ดีกว่านี้ ในความค าดหวังของเรา คือให้ก ารดูแลอย่างทั่วถึง

การใส่ใจ มันคือการให้ความหวังต่อประชาชนว่าถ้าเร าเป็นCV19ขึ้นมา เราจะไปพึ่งพ าใครได้ แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันห มดหวังอะ ถ้าเราเป็นขึ้ นมาแล้วเราไม่มีเงิน เราไม่มีเส้ นสาย แล้วเราจ ะไปที่ไหน เราจะทำยังไง เหมื อนกับคว ามหวังต่อไปมันไม่มี แล้วนี่มั นไปได้ไก ลกว่านี้อีก หม ายถึงมันจะแ ย่กว่านี้อีก เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะออกมาพู ดความคิดเห็ นของเรา

ถามว่าทำไมถึงไม่ออ กมาก่อนหน้านี้ คือครอบครัวที่เร าอยู่ หลายอย่าง มั นทำให้ถ้าเกิดเราออกมาพูดมันจะทำ ร้ า ย ผู้ใ หญ่ในบ้านเราหรือเปล่า ก็ไม่อยากใช้คำแรง ไม่อยากว่า(เสียงสั่น) ไม่อยากด่ าให้เขาได้ยินว่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะ มันต้องเกิดการเปลี่ ยนแปลงอะไรสักอย่าง เปิดโอกาสให้คนอื่ นที่เขาอาจจะมีแนวทาง อย่ างน้อยให้ปร ะชาชนได้เลือกว่าให้ใครมาทำ หรือลองให้คนอื่ นมาทำไหม มันอาจจะดีกว่าตรงนี้ ไม่ใช่ว่ายื้ อไปตรงนี้ แล้วมันต้อ งแย่ไปกว่านี้อีกเหรอ

อยากจะบอกอะไร แทนประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชี่ยล คือต้องบอกว่าเรารู้สึกผิดหวัง ต่อการทำงาน ต่อการตัดสินใจ เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามาอยู่ตรงนี้ได้ แล้วเรารู้สึกเสียใจ และผิดหวังมาก ถ้าเราคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรให้กับประชาช นได้ดีกว่านี้ ความคาดหวังคื อเยอะกว่านี้มากๆ ผิดหวังค่ะ

อยากให้ล องเปิดโอกาสให้คนอื่นอีกไหม หรือ ฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ไห มว่าเขาต้องการอะไร แล้วก็ทำตาม จริงๆแ ล้วมันไม่ได้ยากนะ เพราะว่าโควิดมันไม่ได้เพิ่งมี แล้วมั นก็ยังมีโมเดลของปร ะเทศอื่นที่เขาประสบคว ามสำเร็จ เอาแ บบเขามาทำได้ ก็อยา กให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุ ดให้กับประช าชนและประเทศชาติ

 

ถึงดร าม่าชาวโซเชี่ยลหน่อยว่ าทำไมถึงเพิ่งมาพูด ตอนนี้

อ ย่างที่บอกไปตอนแรกว่า เราแคร์ผู้ใ หญ่บ้านเรา ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ได้มีชื่อเ สียงแล้วในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีชื่ อเสียง เหมือนกับเราก็ห่างวงการมาน านแล้วด้วย เราไม่ได้คิดว่าเสียงของเรามันจ ะดังไปถึงไหน แต่พอมาถึงตอนนี้ทำไมเ พิ่งออกมาเพราะรู้สึกว่ามันแย่มาก แล้วความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแย่ เรารู้สึกมีความรับผิดช อบในส่ วนนั้นด้วย ก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเราออ กมาได้ ทำไมตอนนี้เราจะอ อกมาไม่ได้(เสียงสั่น)

 

ต อนนี้คือเปลี่ยนทัศนคติหมดเลย หลังจากที่เค ยออกมาเป่านกหวีด? ใหม่ต้องบอกก่อนว่า ใหม่อยากให้แยกเป็นประเด็นค่ะ การที่เราออกมาพูดว่าสถานการณ์ตอนนี้ การจัดการของรัฐบาลที่มีให้กับประชาชนทั่วไปเป็นแบบไหน เราไม่พอใจยังไง เรารู้สึกว่าวั คซี นเราควรจะได้มากกว่านี้ วัคซีนที่ดีที่สุดก็ควรจะถึง เป็นวัคซีนฟรีที่ถึงประชาชนที่ไม่มีเงินด้วย ไม่งั้นเราจะกันโควิดได้ยังไง เอิ่ม

มันไม่เกี่ยวกันกับการที่เราออกมาพูดว่ าเรารู้สึกว่ารัฐบาลทำงานไ ม่ดี ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รั กส ถาบันกษัตริย์ ไม่ได้หมายความว่าเราเกลีย ดชังใคร หรือเรา เกลียดคุณประยุทธ์ มุ่ งร้ายต่อเขา สำหรับใหม่รู้สึกว่าเขาเป็นรัฐบาลเราเป็นประช าชน เราเสียภาษีให้เขาทำงานให้เรา เราเลือกเขาเป็นผู้นำป ระเทศ ในเมื่อมันถึงวิก ฤตตรงนี้แล้ว ในเมื่อเราเลื อกเขา เราก็มีสิ ทธิ์ที่จะบอกเขาว่า ที่ทำอยู่เราไม่ชอ บ เราว่ามันไม่เวิร์ ก เราคิ ดว่ามันดีไ ด้ม ากกว่านี้ ประเท ศไทยไปได้ไกลกว่านี้อีก

สำหรับปีใหม่ในตอนนี้โควิดมีผลกระทบต่องานยังไงบ้าง อัพเดตชีวิตหน่อย

ไม่ได้ทำง าน(หัวเราะ) ตั้งแต่มีโควิดมาก็ไม่ได้ทำงานเล ยแต่ จริงๆก่อนหน้านั้นตั้งแต่ตอนแต่งง านมาก็งานน้อยอยู่แล้วค่ะ ก็เข้าใจมันเป็นยุคสมัย ไม่ได้ซีเรียส

เราไม่ได้ทำงา นหลายปี เป็นยังไงบ้าง

ต้องบอกว่าสามีเลี้ ยงนะ(ยิ้ม) ก็อยู่กับสามีค่ะ เขาก็ดูแล ถามว่าตัวใหม่มีความเดือ ดร้อนมั้ย ก็ไม่ได้มีค่ะ แต่ว่าเราก็อยู่บ้านเขา กินข้าวบ้ านเขาพ่อแม่ก็อยู่กับเรา ก็เลยเหมือนอย่ างที่บอกอะไรที่ทำแล้วกระท บเขา เขาไม่สบายใจเราไม่อยากทำ แต่ตอนนี้มั นเกิดความรู้สึกที่ไม่ไหวแล้วค่ะ ขอพูดสักหน่อยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากพู ดเยอะ ที่พูด มาเนี่ยเราก็รู้สึกแย่

การเยียวยาขอ งทางภาครัฐในตอนนี้ คิดว่าโครงการต่างๆในแอ พฯ ตอบโจทย์สำหรับประชาชนไหม

เยียวย ามันก็ดีนะคะ แต่ใหม่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับระบบการจัดการโควิด คือไม่ให้แพร่ระบ าด มีการฉีดวัคซีนที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป คือจัดวัคซีนให้พอและจัดวัคซีนให้ดี แล้วประชาชนไม่เสี ยเงิน ใหม่ว่าเราควรที่จะเอางบต่างๆที่จะทำเสาไฟฟ้า ที่มันไม่จำเป็น ณ ตอนนี้ มาทุ่มกับตร งนี้ เพราะว่าตอนนี้ เท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็ นเตียงสนาม ไม่ว่าจะเป็นการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ การปิดกิจการต่างๆ มันไม่เวิร์ก

แล้วตอนนี้คือคนเรี่ยไรบริจ าคเต็มไปหมดเลย คือคนไม่ค่อยจะมีเงิ นอยู่แล้ว พูดตรงๆใหม่เองก็ไม่ได้มีเงิน เพราะว่าต้องบอกว่าขอสามีกิน เราก็จะช่วยใครไม่ได้มาก แล้วยิ่งคนที่เขาเดือนชนเดือนล่ะ แล้วจะช่ วยใครได้อีก ไปว่าการที่เราจะช่วยเรี่ยไรเงินก็ดี แต่ว่ าถ้ารัฐบาลเอาเงินที่ไปซื้ อของต่างๆ มาลงตรงนี้ มันคงจะดีกว่านี้ มัน คงจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเรา หรือการไป ฉี ด วั ค ซี น แล้วมีพี่ๆทหารตำรวจมาคอย ตรวจดูแลจัดคิวค วบคุ มให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือมีการตั้งเต็นท์สำ หรับคนที่มาต่อคิว ฝนตกขึ้นมาเขาก็จะได้ไม่ลำบากมาก หรือทำอะไรที่มั นรู้สึกว่าเขารักเรามากกว่านี้

คือเราไม่เห็นด้วยที่การจัดสรรวัคซี นที่ดี เกี่ยวข้องกับก ารเมือง? “วัคซีนที่เขาว่าดีเป็นผลเสี ยกับประชาชนค่ะ” อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้าง

(ถอ นหายใจ)อยากให้หันมาดูประชาชนมากกว่านี้ ใสใจ คือตอนนี้เขาจะต ายกันหมดแล้วอ่ะ หมดหวัง คนฆ่าตัวต ายเย อะมาก ทำเพื่อประช าชน ทำเพื่อชาติ เรารู้ได้ค่ะ คนข้างล่างเรารู้ได้ว่าคุณทำด้วยใจหรือเปล่า ใหม่ว่าแ ก้ตอนนี้ก็ไม่สา ย แก้เถอะค่ะ