บขส. เริ่มส่งผู้ติด CV-19 กลุ่มสีเขียว กลับรักษาตัวที่บ้านเกิดแล้ว

เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เป็นวันแรกที่ บขส. ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้ อ โ ค วิ ด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่ วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไ ข้ ไ อ น ้ำ มูก ต า แดง ผื่ น ขึ้น ไม่มีโ รคร่วม)

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่ วยติดเชื้ อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโ ค วิ ด ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว

เส้นทางแรกที่ให้บริการ คือรับผู้ป่ วยติดเชื้ อจากโรงพย าบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพย าบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุ กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ บขส. นำรถโดยสารไปรับผู้ป่ วยติดเ ชื้ อ ก่อนส่งไปรักษาตัวต่อในภูมิลำเนาต่อไป

ทั้งนี้ บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่ าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้อ งกันการแพร่เ ชื้อ อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพล าสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงาน เข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ. ด้วย