ตร. เตรียมสอบ กรณีคนสร้างเฟคนิวส์คนติด CV-19 นอนถึงแก่กรรมบนถนน ขอประชาชนแจ้งเบาะแสได้ 24 ชม.

เตือนผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่าน จาก พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนถึงกรณีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอคนเ สียชีวิตบนท้องถนน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม ดังนี้

กรณีดังกล่ าวเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้โพสต์เตือนประกอบกับคลิปวิดีโอที่ปรากฏเป็นภาพผู้เ สียชีวิตบนท้องถนน ในหล ายสถานที่ แต่ปราก ฏว่าผู้เ สียชีวิตในหล ายคลิปนั้นแต่งกายเหมือนกันและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน

ซึ่งโพสต์ดังกล่ าวก็ได้ถูกส่งต่อข้อมูลหรือแชร์ไปอย่างแพร่หล ายในวงกว้าง ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวตื่นตระหนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสถานการณ์ฉุ กเฉิ นและการแพ ร่ร ะบาดของโค วิ ด-19 ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะดำเนินการพิสูจน์ทราบข้อเท็ จจริงในกรณีดังกล่ าว รวมถึงตัวผู้ที่เกี่ยวของทุกรายหากพบว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเป็นความผิ ดจริง ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎ ห มา ยกับผู้กระทำความผิ ดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายต่อไป

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามข่าวป ล อม โดยกำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ในการสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือข่าวป ล อม (Fa ke N ews) จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่โดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ และเร่งทำการพิสูจน์ทราบ สืบสวนสอบสวนรวมถึงดำเนินค ดีตามขั้นตอนของก ฎหม ายกับผู้กระทำความผิ ดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่างเด็ดขา ดไม่มีข้อย กเว้น

หากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิ ดจริง การกระทำดังกล่ าวในลักษณะการผลิตและเผยแพร่ข่าวป ล อม หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความตื่นตระ ห นก เกิดความสั บ สนวุ่ น วาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุ กเฉิน

เป็นความผิ ดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2), (5) มีอัตราโท ษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และเป็นความผิ ดฐานฝ่ าฝื นข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งที่ออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิน พ.ศ.2548 มีโท ษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือก ฎหม ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่ าวต่อว่า ในปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนสามาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่าย ก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนเ สียก่อน

เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคม เพราะในปัจจุบันนี้มีข่าวป ลอมเกิดขึ้นทุกวัน นอกจากนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำความผิ ด สามารถแจ้งไปยัง Call Center ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง