จังหวัดไหนบ้าง ประกาศชัดเจนแล้ว รายชื่อ 10 จังหวัด เคอร์ฟิว เช็กด่วน

ในช่วงสถานการณ์รอบที่ 4 นี้ เรียจกได้เต็มบากว่า หนักจริงอะไรขจริง ทะั้งนี้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชลช่วยกัน็มที่ ที่สำคัยประชาชนต้องให้ความร่วมมือกัน

ล่าสุด วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยเพร่ข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่ง คือเรื่องการสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

 

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรปราการ

และจังหวัดสมุทรสาคร

รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัด ยะลา

และจังหวัดสงขลา

โดยห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับยกเว้น คือ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้อุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ

การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและจำกัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

 

การรประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่มีความจำเป็นแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังระบุถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ดังนี้

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านที่ตั้งในศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามบริโภคในร้าน ให้บริการเฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น

ห้างสรรสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้เปิดบริการเฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ธนาคาร สถานบันทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนทางการแพทย์ และการสาธารณสุขอื่น ๆ และส่วนที่เป็นที่ทำการของรัฐหรือเอกชน

 

ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดได้ถึง 20.00 น. โดยจำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น.

สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดได้ถึง 20.00 น.

ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ปิดดำเนินการ

ร้านเสริมสวย แต่งหรือดัดผม ให้เปิดได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน

ทั้งนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป