ขายกระชายแพง อาจโดนปรับเป็นแสน

ช่วงนี้ชาวบ้านตามหากระชายกันให้ควั่ก จนราคาพุ่งกระฉูด ล่ าสุด น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่ าวถึง สถานการณ์ราคากระชายที่เพิ่มสูงขึ้น ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดออกสำรวจราคากระชายทั่วประเทศแล้ว ซึ่งผลการสำรวจก็ทยอยส่งมารายงานส่วนกล างขณะนี้พบว่าราคาสูงขึ้นจริง แต่ยังไม่ถึงขั้นวิ ก ฤตจนน่าเป็นห่วง

จากการสำรวจในตล าดค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตล าดไท ตล าดสี่มุมเมือง ตล า ดศรีเมือง พบว่า ราคาขายส่งปรับเพิ่มขึ้นจริง จาก 100-120 บาท/กก. เป็น 110-120 บาท ขณะที่ขายปลีกอยู่ที่ 140-160 บาท/กก. จากเดิม ไม่ถึง 140 บาท/กก.

ส่วนตล าดในต่างจังหวัดบางแห่งอาจสูงกว่านี้เล็กน้อย จากที่รับรายงาน สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราว และเมื่อขายได้ราคาดีเกษตรกรก็จะขย ายพื้นที่ปลูกมากขึ้น คาดว่าผลผลิตจะออกมาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้และราคาก็จะลดลงเองตามกลไกตล าด

อย่ างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขอข้อมูลการปลูกและปริมาณกระชายในประเทศไทยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อวางแผนในการกระจ ายสินค้าต่อไป

ทั้งนี้กระชายไม่ใช้พืชหลักที่มีการปลูกอย่ างแพ ร่หล าย เพราะมีการใช้ต่อครัวเรือนไม่มากนัก แต่เมื่อมีความต้องการใช้แบบก้าวกระโดดก็ทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

หากประชาชนพบการขายที่เอาเปรี ยบ ให้แจ้งสายด่วน 1569 กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และตรวจสอบต้นทุนทันที หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิ ดจะดำเนินการตามกฎหม ายอย่ างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโท ษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเส ธ การจำหน่ายต้องโท ษจำคุ ก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ

กระชาย