ให้ปิดกิจการน้ำแข็งแล้ว

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 64 นายธงชัย วิเศษบุปผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี เปิดเผยว่า ยอมรับว่ามีคลัสเตอร์ในโรงงานผลิตน้ำแข็งจริง โดยเกิดขึ้นภายในบริษัท ในพื้นที่ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยโรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวน 190 คน โดยผู้ ป่ว ย รายแรก เพศชาย เริ่มมีอาการไข้ วันที่  เข้ารับการตรว จที่ รพ. แจ้งผลพบเ ชื้ อวันที่ 25 พ.ค. และเข้ารับการ รั  ก ษ า

ภาพดังกล่าว

โดยในวันที่ 25 พ.ค. 64 โรงงานส่งผู้สัมผัส เสี่ ย ง สูงชาวพม่า 6 ราย เข้ารับการตรว จ ผลพบ เ ชื้ อ 4 ราย เข้ารับการรั ก ษ า ตามสิทธิ และในวันที่ 27- 28 พ.ค. 64 ทางโรงงานแจ้งให้พนักงาน เข้ารับการตรว จเองตามสิทธิ อยู่ระหว่างรอผลและจำนวนที่ไปขอตรว จเอง

ทางทีม รพ.บางพลี และ สสอ.วางแผน ACF 29 พ.ค. 64 รับแจ้งมีพนักงาน จำนวน 187 ราย มีทั้งชาวไทยและต่างด้าว ตรวจได้ 156 ราย ผลออก 1 มิ.ย. 64 แจ้งผลพบเชื้ อ 81 ราย ผลไม่ชัดเจน 6 ราย ได้แจ้งทางบริษัทเรียกพนักงานทั้งหมดกลับและให้อยู่ภายในที่พักผู้ป่ว ยให้รอทาง รพ.ประสานเพื่อเข้ารั ก ษ า และป้องกันตนตามมาตรการอย่างเค ร่ งค รั ด

ภาพดังกล่าว

พนักงานทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ย งสูง ให้อยู่ภายในที่พักและทางบริษัทกำกับ วันนี้เริ่มประสานผู้ป่ว ยเข้าประเมินอาการเพื่อเข้ารั ก ษ า ณ รพ.บางพลี และบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอบางพลี ร่วมส่งผู้ป่ ว ยเข้าโรงพยาบาล สอบสวนโ ร คอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการสื่อสารเนื่องจากผู้ ป่ว ย กว่า 90% เป็นชาวต่างชาติ และจะเก็บตัวอย่างรอบสอง 7 มิ.ย.64

ขณะเดียวกันสาธารณสุขอำเภอลางพลีได้สั่งปิดโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งนี้เป็นเวลา 3 วัน โดยไห้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของกรมควบคุ มโ ร คอย่างเ คร่ ง ครัด พร้อมทั้งสั่งอายัดน้ำแข็งชนิดต่าง ๆ ที่มีการผลิตกับพนักงานกลุ่มเสี่ย ง ทั้งหมดเพื่อรอตรว จสอบหาเชื้ อว่ามีปนเปื้อ นในน้ำแข็งหรือไม่

ทั้งนี้หากโรงงานแห่งนี้สามารถหาคนงานชุดอื่นเข้ามาทดแทนการผลิตเพื่อไม่ไห้เกิดผลกระท บต่อลูกค้าก็สามารถยื่นเรื่องต่อสาธาณสุขบางพลีเพื่อเข้าสู่ขบวนการตวจสอบความปลอดภัยของการแพ ร่ระบ า ดเ ชื้ อ