แม่ตะเคี ยน เล ขตรงกันเป๊ะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณี ที่ประชาช นชาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้มาขอพรจากแ ม่ตะเคี ยน

“แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง “ที่บริเวณโร งฆ่ าสัตว์ สวน80พรรษา

เขตเทศบ าลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หลังจากที่โ ควิ ด19ระบ าดในประเทศไทย

จนเป็นที่หว าดกลัวรวมทั้งประชาช นในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนั้น

เหุ ตการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาช นเกิ ดอาการเค รี ยดต้องมาพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

ด้วยการบนแ ม่ตะเคี ยน “แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง

จุกทอง”ขอให้โ ควิ ด19ห ายจากประเทศไทย รวมทั้งประชาช นในพื้นที่เทศบ าลตำบลกบินทร์ด้วย

ภายใน3เดือน ถ้าโ ควิ ด19ห ายก่อนกำหนด จะนำประทัด1ล้านนัด รวมทั้งครอบครัว

“บัวทอง”จะมาร้องเพลงย้อนยุคถวาย พร้อมกับปิดแมสแ ม่ตะเคียน และ กุมารจุกแดง

จุกทองด้วย เมื่อวันที่28มีนาคม63ที่ผ่ านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ต่อมาการระบ าดของโค วิ ด19มีแนวโน้มการระบ าดลดลงอย่ างต่อเนื่ อง

จนพบว่ามีผู้ติ ดเชื้ อโ ควิ ด19ในประเทศไทยเป็นศูนย์ จึงทำให้คนไทยทั้งประเทศ

รวมทั้งคนอำเภอกบินทร์บุรีได้เฮเ สี ยงดัง เชื่ อว่าเป็นบ ารมีของแม่ตะเคี ยนแห่งนี้คือ

แ ม่ตะเคี ยน “แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง”

และได้ทำการปลดแมส แ ม่ตะเคียน “แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง”อีกครั้งเมื่อวันที่28พ.ค.63

เมื่อวันที่22มิถุนายน63ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโร ค ติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ ร นา2019

(โ ควิ ด-19)หรือ ศบค. ทำเนียบรั ฐบ าล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษ ก ศบค.

เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่ วยโ ควิ ด-19ประจำวัน ว่ามีผู้ป่ วยร ายใหม่3ร าย ในสถานกักกันที่รั ฐจัดให้ รวมผู้ป่ วยสะสม3,151ร าย

ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ214ราย ยังรักษาอยู่71ร าย

รักษาห าย3,022ร าย ทำให้ไม่มีผู้ป่ วยในประเทศไทยต่อเนื่ องเป็นวันที่28แล้ว

แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ เพราะประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังติ ดเชื้ อมากกว่าแสนรายต่อวัน

ส่วนที่บริเวณ ศ า ลแ ม่ตะเคีย น “แ ม่ ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง”

ประชาช นคนกบินทร์บุรี ได้นำพระแก้วมรกต3ฤดู พร้อมประทัด1,001,000นัด

มาแก้บนและจะจุดให้กับ แ ม่ตะเคี ยน “แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง”แห่งนี้

ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน63นี้ ในวันและเวลาดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่ เวลา08.00น.เป็นต้นไป

รวมทั้งมีการบวงสรวงแต่ตะเคี ยนใหม่ทั้งหมด เพื่อเสริมบ ารมี และจะมีน างรำน าคน้อย

มารำถวายด้วย ส่วนคอหวยเฮเลขวันที่28ตรงโดยบังเอิญ ทั้งวันปิ ด เปิ ด และแก้บน

เป็นที่28ทั้งหมด คอหวยรวมเลข 328 จนเป็นฮือฮ า

นอกจากนี้ยังมีพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย พร้อมทีมงาน”ที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะมารำ

“ระบำไก่”ถวายให้แ ม่ตะเคียนร่วมกับชาวเทศบ าลตำบลกบินทร์บัดนี้พร้อมแล้ว

ที่จะแก้บนให้กับแ ม่ตะเคียน “แ ม่ย่ าโอรส แ ม่พรรณพิไล รวมทั้งกุมาร จุกแดง จุกทอง”