เผยแล้ว แม่น้ำหนึ่ง ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

วันนี้ 15 มิถุนายน 64 ที่ศ า ล อาญามีนบุรี ศ า ลมีคำพิพา กษาในค ดีหมายเลขดำ อ.1883/2564 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานค ดีอาญามีนบุรี 2 โจทก์ น.ส.ภิรดา ธนโชติจินดา จำเลย คดียื่นฟ้อ งในความผิ ด ฐานประกาศ โฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลสลา กกินรวบ (ทายผลสล า ก กินรวบออนไลน์) พนั น เอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยพิพ า กษ าว่าจำเลยมีความผิ ด ตามพรบการพนั น พ.ศ. 2478 มาตรา 12 (1) โดยลักษณะการกระทำความผิ ดเป็นการแพ ร่หลาย เล่นการพนั นเป็นวงกว้าง เห็นควรลงโท ษ สูงสุดตามก ฎหมาย ให้จำคุก 3 ปี และปรับ 5,000 บาท

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโท ษ ลดโ ท ษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุ กเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และปรับ 2,500 บาท

แต่เนื่องจากจำเล ยเป็นผู้หญิงและไม่เคยต้องโท ษจำคุ กมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีและประกอบอาชีพสุจริตต่อไป โท ษจำคุกจึงเห็นสมควรให้รอการลงโท ษไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร และห้ามจำเลยประกาศ โฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนั นทายผลสลา กกินรวบหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หากจำเลยกระทำการในลักษณะนี้อีกศา ลจะเพิกถอ นการคุมประพฤติและนำโท ษจำคุ กที่รอการลงไว้ มาลงโท ษจำเลยต่อไปตามประมวลก ฎหมายอาญามาตรา 56