เปิดแล้วโครงการ GLO Official Sellers

วันนี้ 18 มิ.ย.2564 นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลา กกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ จะเริ่มโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลา ก ได้ตามราคา 80 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ นนทบุรี เป็นวันแรก มีตัวแทนจำหน่ายสลา กร่วมเครือข่าย จำนวน 44 ราย โดยการซื้อขายสลากจะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อให้สามารถคุมราคาจำหน่าย 80 บาท และสามารถตรวจสอ บผู้ค้าได้จริง

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า สำหรับ GLO Official Sellers ทั้ง 44 ราย ประกอบด้วย ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 39 เขต และ จ.นนทบุรี จำนวน 5 อำเภอ จากเป้าหมาย 50 เขต 6 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 56 จุดจำหน่วย ในส่วนของเขต อำเภอทั้ง 12 แห่ง ที่ไม่มีจุดจำหน่ายนั้น เกิดจากการที่ไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เข้ารับการอบรม รวมถึงขอสละสิทธิ์ ภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว

นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ตัวแทนจำหน่ายสลา กตามโครงการฯ ทั้ง 44 จุดจำหน่าย ได้รับสลา กงวดวันที่ 1 ก.ค.2564 เรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มจำหน่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2564 ประชาชนผู้ซื้อสามารถตรวจส อ บข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลา กกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักงานฯ โดยกรรมการสลา กกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่าย พร้อมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ มีกำหนดการลงพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และ เขตดุสิต

ภาพดังกล่าว

สำหรับผู้ค้าที่ร่วมโครงการ GLO Official Sellers จะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าผู้ค้าปกติ เนื่องจาก ถือว่าเป็นผู้เสี ยสละ นำร่องโครงการ โดยจะได้รับสลา กไปจำหน่าย จุดละ 25 เล่ม หรือ 2,500 ฉบับ จากปกติ รายละ 5 เล่ม รวมทั้งได้สลา กในระบบ 2-2-1 หรือมีสลา ก รวมชุดคู่ 2 ใบ ถึง 2 คู่ จากระบบปกติ 2-1-1-1 ที่มีแค่ 1 คู่ นายธนวรรธน์ กล่าว

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า กรณีตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ที่นำสลา กไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นการกระทำที่ผิ ดเงื่อนไขในสัญญา และหลักเกณฑ์การรับสล า กไปจำหน่าย จากการตรวจส อ บ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.ค.-1 มิ.ย.2564 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายรายย่อย สมาคม องค์กร ที่นำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว จำนวน 4,148 ราย และยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า จำนวน 314 ราย รวมทั้งสิ้น 4,462 ราย

นายธนวรรธน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่จำหน่ายสลา กเกินราคา ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการ  ฉ้ อโก งประชาชน ขณะนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ได้ดำเนินการตรวจส อ บและจับกุมผู้กระทำความผิ ดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วรวมทั้งสิ้น 744 ราย