ศบค.จังหวัดตราด เสนอแต่งชุดนักเรียน เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโ  ร ค ติ ด  ต่ อจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ โ ร  ค ติ ด ต่ อ จังหวัดตราด ครั้งที่ 22/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการโร ค ติ ด ต่ อจังหวัดตราด มีมติเห็นชอบ ให้ทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ 4 On คือ 1. On Hand รับงานไปเรียนรู้ที่บ้าน 2. On Demand เรียนผ่านแอพพ์ต่างๆ 3. On Air เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 4. On Line การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ หรือ On Site

ล่าสุด วันนี้ (1 มิถุนายน) เพจดัง ได้ เ ผ ย แ พ ร่ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ศบค.ในวันดังกล่าว โดยให้ ศบค.จังหวัดตราด พิจารณาเพิ่มเติม กรณีให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน แต่งกายชุดนักเรียน เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกล (ออนไลน์)

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ศบค.จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทว่า ยังไม่ได้เป็นคำสั่งบังคับแต่อย่างใด