ข่าวดีแจกเงินเพิ่มอีก 1,200 แบ่ง 6 เดือน

ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว นั้นคือมาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ า ดของไวรั ส โ ค วิ ด-19 โดยใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท

ภาพดังกล่าว

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเราชนะ ทั้งที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิก า ร ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่ ว ยติดเตียง จำนวน 2.5 ล้านคน

ภาพดังกล่าว

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3 เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

ภาพดังกล่าว