CV-19วันนี้ ผู้ป่วยใหม่ทะลุกว่า 3,000 ราย

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 22 พ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โ ควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโร คโ ควิด-19 ประจำวันเบื้องต้น พบผู้ป่ วยรายใหม่รวม 3,052 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้ อใหม่ 2,447 ราย,

ติดเ ชื้อในเรื อนจำ/ที่ต้องขั ง 605 ราย


โพสต์ดังกล่าว

หายป่ วยกลับบ้าน 2,900 ราย หายป่ วยสะสม 54,978 ราย ยอดผู้ป่ วยสะสมระลอกเดือนเม.ย. จำนวน 97,255 ราย

ผู้เสี ยชี วิตเพิ่ม 24 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในเวลาประมาณ 12.30 น.