4 จังหวัดนี้ ศธ.เลื่อนเปิดเทอม

วานนี้วันที่ 18 พ.ค. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การ แ พ ร่ ระ  บ า ด ของ  โ  ร  ค ติ  ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือ โ ค วิ ด-1 9 (ศบค.) ให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด-1 9 มีความรุ น แ ร ง  อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆ จึงประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมกำหนดวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เป็นวันเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยและลดความ เ สี่ ย ง การ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ฉี ด วั ค ซี น และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนด้วย

ทั้งนี้ ยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ค ว บ คุ ม สูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่  ค ว บ คุ ม (สีส้ม) 56 จังหวัด โดยหากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่สีแดงประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ส่วนพื้นที่สีส้มเปิดเรียนได้ตาม ม า ต ร  ก า ร ศบค.

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

นางสาวตรีนุช ระบุเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่ ศบค.ผ่อนคลาย ม า ตร  ก  า ร การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามระดับสถานการณ์ของพื้นที่ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเ ข้ ม งวด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ยัง ห้ า ม ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงยังเปิดเรียนไม่ได้

ภาพดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครอง เป็นที่ตั้ง นักเรียนทุกคนต้องไม่ พ ล า ด โอกาสในการเรียนรู้ ไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขออนุญาตกับคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเ  คร่ ง ค รั ด.

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว