โผล่อีกแล้ว คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง วันเดียวติด 23 ราย

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ในไทยยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโร ค ติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ าดของเชื้ อ CV-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้ อ เพิ่ม 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 156 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้ อ ใหม่จำนวน 23 ราย เป็นรายที่ 173-195 เป็นผู้ป่ว ย ติดเชื้ อ จากโรงน้ำแข็งซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีแนวทางในการควบคุมการแพร่ ร ะ บ าดของโร ค ดังนี้ คือ ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุ์กรรม ไ ว รั ส โ ค โ ร นา 2019 ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสั่งอา ยั ด น้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้มาจำหน่ายและรอ ทำ ล าย รวมทั้งประสานพยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ อ เพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่ า เชื้ อ ภายในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รถขนส่งน้ำแข็ง ห้องเย็น และบ้านพักคนงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดฆ่ า เชื้ อ โดย Swab อุปกรณ์พื้นผิวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังได้มีคำส่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ของโร ค จำนวน 14 วัน และนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้ อ ถ้าพบติดให้รักษาในโรงพยาบาล ถ้าไม่ติดเชื้ อ ให้กักบริเวณ 14 วัน และให้ผู้มีประวัติสัมผัสเสี่ยวสูงทุกคนมาตรวจและกักบริเวณตามที่จังหวัดกำหนด

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี