โครงการเราชนะ ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ รับ 9 พัน

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์โครงการเราชนะ ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมประกาศผล วันที่ 21 พ.ค.นี้ ก่อนรับ เงินเยียวย า 2 งวด รวม 9 พัน บาท www.ราชนะ.com เช็ครายละเอียดทั้งหมด ที่นี่ มาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CV19 ผ่านโครงการ เราชนะ โดย

กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวย า ผ่านการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ล่าสุดได้รับสิทธิช่วยเหลือวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 9,000 บาท ในระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยความคืบหน้าล่าสุด สำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิเงินเราชนะ กระทรวงการคลังเตรียมให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการประกาศยื่นทบทวนสิทธินั้น กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยทาง โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวย า สำหรับการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยาจากมาตรการนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122

โดยจากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ เราชนะ ในวันที 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า หน้าเว็บไซต์มีเมนูที่น่าจะรองรับการตรวจสอบสถานะการทบทวนสิทธิ คือ เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ โดยผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนในเมนูดังกล่าว ดังนี้ คลิก https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

คลิก https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

กำหนดเวลาการโอนเงิน สำหรับกลุ่ม ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยา สำหรับ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจาก โครงการ เราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินเยียวยา ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งที่สองสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท

ทั้งนี้ เงินเยียวยามาตรการเราชนะ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ได้ที่ ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564