แยกย้ายกลับบ้านกัน การบินไทยฯเลิกจ้างพนักงาน 508คน

เป็นอีกหนึี่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตาม ต้องบอกว่า เป็นกำลังใจให้ ล่าสุด เมื่อเวลา 22.08 น. วันที่ 21 พ.ค. ประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวแจก) ถึงสื่อมวลชน โดยระบุว่า เวลา 14.30 น. วันนี้ บริษัทฯ ได้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน ที่ไม่ประสงค์จะเดินหน้าไปกับบริษัทฯ โดยไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่รวมถึงไม่สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร โดยให้มีผลในวันที่ 31 พ.ค.64 ทั้งนี้ในการเลิกจ้างดังกล่าว บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฏหมายแรงงาน

ทั้งนี้ตามที่บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมา ย า วนาน ประกอบกับสถานการณ์ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ส า ย พันธ์ใหม่ 2019 ( C O V I D – 1 9) ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

เพื่อลดต้นทุนลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างตัน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ในตำแหน่งงานถาวร 10,733 อัตรา และตำแหน่งชั่วคราวจำนวน 257 อัตรา รวมเป็น 10,990 อัตรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,725 คน

 

เมื่อรวมกับ 508 ราย รวมเป็น 7,233 คน ที่ต้องโบกมือลาองค์กรที่เข้าสู่การฟื้นฟู