เราชนะระงับสิทธิ์เพิ่มแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิ ดเผยความคืบหน้าของโครงการเร าช นะว่าวันที่ 20 พฤษภาค ม 2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเร ช นะว่า

ภาพดังกล่าว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภา ม 2564 กระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรร มที่เข้าข่าย ฝ่า ฝื น หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการจึงได้ทำการ ระ งั บ สิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 ร ายเพิ่มเติม

ภาพดังกล่าว

จากที่ได้มีการระงับสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ร ายเนื่องจากตรวจพบธุรกร รมที่เข้าข่ายมีความผิ ด ปกติ หรือเข้าข่าย ผิ ด หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเร าช นะ

เช่ น การรับแลกวงเงิ นเป็นเงิ นสด เป็นต้นกระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาช นในการแจ้ง เ บ าะ แ ส ของผู้ประกอบการที่มีพฤติกร รมในลักษณะดังกล่ าว

และขอเรียนว่า กระทรวงการคลังจะเข้ ม ง ว ด ในการติดตามตรวจสอบประชาช นและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่า ยผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิด

ภาพดังกล่าว

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สำนักงาน ตำ ร ว จแห่งชาติ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้นในการตรวจสอบข้อ เ ท็ จ จริงและขย า ยผลการ สื บ ส ว น สอบสวนเพื่อดำเนิน ค ดี ต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเ ค ร่ ง ค รั ด   เพื่อไม่ให้เ สี ย สิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคตและถูกดำเนิ นค ดีตามกฎ หมา ย