เผยผลงานเด่น 12 ข้อ 7 ปี รัฐบาลประยุทธ์

วันนี้ (23 พ.ค.64) เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการรวบรวมผลงานเด่นของรัฐบาลในการบริหารโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังครบรอบ 7 ปี นับตั้งแต่มีการทำ รั ฐ ป ระ ห า ร จนถึงผ่านการเลือกตั้ง โดยระบุว่า 7 ปี กับผลงานเด่น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2.ขับเคลื่อนนวัตกรรมยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัล

3.เสริมสร้างการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพดังกล่าว

4.เพิ่มสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย

5.วางรากฐานคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

6.วางรากฐานเกตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

7.เ ร่ ง รั ด พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และขับเคลื่อน EEC อย่างเป็นรูปธรรม

8.วางบทบาทงานต่างประเทศของไทยอย่างสร้างสรรค์

ภาพดังกล่าว

9.ปฏิรูป ก ฎ ห ม า ย ให้ทันสมัย โปร่งใส

10.ขับเคลื่อนม  า ต ร ก  า ร ทางเศษฐกิจ

11.แก้ ปั ญ ห า สะสม

12.เดินหน้าแก้ ปั ญ ห า   C V-19

ภาพดังกล่าว