เช็คเลย เราชนะ ม.33เรารักกัน เงินเข้าวันไหนบ้าง

หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ ม า ตร  ก า  ร เ ยี  ย ว  ย า ผู้ได้รับผล ก ระ ท บ จากคำสั่งเพื่อ ร ะ งั บ ยั บ ยั้ ง และ ป้ อ งกั น การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ซึ่งอีกไม่กี่วัน ก็ถึงกำหนดจ่าย เงิน เ ยี ย ว ย า ให้กับประชาชน แต่หลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่าโครงการไหน เงินเข้าวันไหนบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพดังกล่าว

ผู้ได้สิทธิเราชนะ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จะได้รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง

ภาพดังกล่าว

– โอนครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64

– โอนครั้งที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

ภาพดังกล่าว

ผู้ได้สิทธิ เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ ที่ใช้เงินผ่าน “บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด” และ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”โดยเงิน

– โอนครั้งแรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

– โอนครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ส่วนทางด้านของ ม า ต  ร ก า ร   “ม33 เรารักกัน” ม  า ต ร ก าร  ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพนักงานประจำที่มีสถานะเป็น “ผู้ประกันตนมาตรา33” ในกองทุน “ประกันสังคม” ด้วย

โดยจะโอนเงิน เ ยี ย ว ย า เข้าแอพฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท 2 ครั้ง รวมวงเงิน 2,000 บาท

ภาพดังกล่าว

– โอนครั้งแรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64

– โอนครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

ภาพดังกล่าว

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด นอกจากนี้ ม.33 ยังมีการขยายเวลาในการใช้จ่ายสินค้าจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2