เจอแน่ฝนถล่ม ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า

จากที่ได้คาดหมาย เมื่อวันที่  2 พ.ค. 64 ลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้ พั ด นำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง กับมีลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร งบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พั ด ปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง เกิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 4 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง บางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออก พั ด ปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง เกิดขึ้น หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5 – 8 พ.ค. 64 บริเวณความ ก ด อากาศสูงอีก ระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะ เ เ ผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พั ด ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมี ค ลื่ น ก ร ะ เ เ ส ล ม ฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้า

ปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร ง และฝนตก ห นั ก บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ มีลมตะวันออก พั ดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง เกิดขึ้นและมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง

ข้อควร ร ะ วั ง  ในช่วงวันที่ 5 – 8 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ร ะ วั ง อันตรายจากฝนฟ้า ค ะ น อ ง ล ม ก ร ะ  โ ช ก แรงที่ รวมถึง ฟ้ า ผ่ า ที่จะเกิดขึ้น โดยห ลี ก เ ลี่ ย ง การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการ ป้ อ ง กั น และ ร ะ วั ง ความ เ สี ย ห า ย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในวันที่ 2 พ.ค. และ 5 – 8 พ.ค. 64 ฝนฟ้า  ค ะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร ง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 4 พ.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 2 พ.ค. และ 5 – 8 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร งและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 4 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 2 – 4 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร ง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 2 – 4 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม ก ร ะโ ช ก เ เ ร ง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมี ค ลื่ น ต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมี ค ลื่ น สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า ค ะ น อ  ง ค ลื่ น สูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ค ลื่ น สูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 2 – 5 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม ก ร ะ โ ช ก เ เ ร ง และมีฝนตก ห นั กบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.